Internet vệ tinh NASSAT ® DSNG, Truyền cho sản xuấtInternet vệ tinh cho sản xuất - DSNG | NASSAT ®

Satellite Sản Internet - DSNG

NASSAT I + D + i đã phát triển một giao thức truyền thông cụ thể thông qua vệ tinh truyền / nhận nội dung nghe nhìn. Áp dụng cho thiết bị di động hoặc di chuyển.

Tất cả điều này chuyển thành dịch vụ chuyên nghiệp, truyền ổn định, không có độ trễ mà không đặt phòng.

Giải pháp sản xuất cụ thể - DSNG

Chỉ tự động hệ thống điện thoại. Các tính năng:

Mobile Internet vệ tinh Strip

Hệ thống di chuyển. Các tính năng:

Vận chuyển chồi Internet truyền hình vệ tinh

hỗ trợ kỹ thuật


Ví dụ về một chương trình kết nối vệ tinh điển hình ...

Satellite Đề án Internet DSNG