NASSAT Internet vệ tinh | Internet qua vệ tinh di động và cố địnhGiản dị Internet tổ chức sự kiện truyền hình vệ tinh.

Sự kiện cho phụ nữ

Một số ví dụ về các sự kiện cần Internet trong các trang web bị cô lập