Internet vệ tinh NASSAT | Giấy phép ANATELBrazil ANATEL - Cơ quan Quốc gia Viễn thông

ANATEL

Cơ quan Viễn thông Quốc gia (ANATEL) là cơ quan nhà nước có quy định viễn thông ở Brazil. Tạo ra để thúc đẩy sự phát triển của viễn thông trong nước, cơ quan quản lý độc lập và độc lập về tài chính. Hoạt động của nó bao gồm việc thực hiện các chính sách quốc gia liên quan đến viễn thông, giấy phép quy định, quản lý tần số vô tuyến và bảo vệ quyền của người tiêu dùng những người khác.